Shalom Beinenu
8 Hartom St
PO Box 45145, Jerusalem 91450 Israel
Tel: +972-2-582-8888, Cell: +972-54-770-6811
Mail: menachem@shalombeinenu.org