(ר"ע) וניניב םולש

םילשורי יגולונכט ןג
96951 םילשורי ,82 .ד.ת ,98 ןינב
.02-649-0740 :סקפ ,02-649-0750 :לט
info@shalombeinenu.org :ינורטקלא ראוד
רמועה תריפס
 
רמוע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו" ארקיו רפסב קוספהמ חוקל רמועה תריפסל רוקמה
."'הל השדח החנמ םתברקהו םוי םישימח ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע הנייהת תומימת תותבש עבש הפונתה
תא םירפוס ויה לארשי ינבו שדקמה ןמזב םיבירקמ ויה רשא רמועה ןברוק תברקהל תעגונ הריפסה תבוח
םאה תוקולחמ הנשיו רמועה תא רופסלו ךישמהל לארשי םע וגהנ ןברוחה רחאל .תועובש דע חספמ םימיה
.שדקמה אלל םג יטנוולר הרותהמ הריפסה לש בויחה אמש וא "שדקמל רכז" והז

איה הלחתהה םאה .הירוטסיהה ךרואל םישורפה םיקודצה ןיב תקולחמ הוויה הריפסה תלחתה ךיראת
.הכלהל קספנש יפכ ןושארה גחה יאצוממ וא (םיקודצה יפל) חספה רחאלש הנושארה תבשה יאצוממ
הפצמ לארשי םע םהבש םימיל הרות ןתמ גחל תורחה גח ןיבש הריפסה גהנמ ךפהנ ןברוחה רחאל
.הרות ןתמ לש עוריאה תארקל
וניהולא 'ה התא ךורב " הריפסה ינפל תדחוימ הכרב הנשיו םוי לכב תיברע תליפת רחאל תישענ הריפסה
םויב ךרבלו בושל לוכי ברעב רפס אלו חכשש ימ , "רמועה תריפס לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ
.הכרב ילב רופסל ךישמי רפסש ילבמ םוי ספספש ימ .הכרבה ילב ךא
 
תולבא יגהנמ
   
סרפיטנא דעו תבגמ אביקע יברל ויה םידימלת םיגוז רשע םינש" :רפסמ ('בס) תומבי תכסמב דומלתה
."הזב הז דובכ וגהנ אלש ינפמ דחא קרפב ותמ ןלוכו
ורסאנש ןיאושינ ןיינעל עגונב רקיעב תולבא יגהנמ וגהנש ךכל ןושאר רוקמ םיאצומ ונא םינואגה תפוקתב
. ןואג יארוטנ תבושתב אוה ןושארה רוקמה ,רמועה תריפס לש הפוקתב
םייח תוחרואה תפוקתב הנושארל עיפומ הז .תרופסת לש ,ףסונ רוסיא םיאצומ ונא רתוי תרחואמ הפוקתב
םינברה יבושחמ דחא היהש יריאמה הפוקת התואב ,םינושארה תפוקת ףוסב הזו (ןילולמ ןהכה ןורהא 'ר)
אביקע יבר ידימלת לש םתתימ הקספנ זא ןכש .רמועב ג"ל דע םה תולבאה יגהנמש עבוק הפוקתב
רוסיא ןיא , רפתסהל אל ןכו רמועב ג"ל דעו (חספ) הריפסה תליחת ןיבש הפוקתב אשניהל אל םויכ גוהנ ןכל
.רתומ םאה תקולחמ שי הקיזומ תעמשה ןיינעל .םייוליבל תאצל אלש גוהנ ךא ולא םימיב הרמז
.ךלה םרטש ימ םג ,ולא םימיב םיל תכלל רוסיא ןיא
 
ונימיל חקלהו אביקע יבר ידימלת רופיס
   
דומלת) "םה םיכלמ ינב לארשי לכ"ש עבקש ןורקיעה אטבמש יפכ םדא לכ לש וחבשב גילפה אביקע יבר
,"הרותב לודג ללכ הז" -"ךומכ ךערל תבהאו" לש קוספהש עבקש ללכה ןכו (ה"מ אמק אבב תכסמ , ילבב
?םדאה דובכ לש הדוקנב ולשכנ וידימלת אקווד דציכ עיתפמ ןכ םאו
ירבד ולאו ולא" הרמאו לוק תב האציש דע יאמש תיבו ללה תיב וקלח יצחו םינש שולשש רפסמ דומלתה
יאמש תיב ירבד ןימידקמש" םושמ ללה תיבכ הכלה העבקנ ןכ יפ לע ףאש דומלתה ריבסמו "םייח םיהולא
ללה תיב ועדי זא אקווד רחאה ירבדב לזלזל "חנ" וב ןמז תקולחמ תעב אקווד ('גי ןיבוריע תכסמ) "ןהירבדל
.רחאה דצל יואר דובכ ונתנ םהילע וקלחש ףאו יאמש תיב ירבד תא םידקהל
םניח תאנש ינפמ" ברחנש ינשה שדקמה תיב ןברוח לע בתוכ " תישארב" רפסל ותמדקהב ןיזולוומ ב"יצנה
דע...םימד תוכיפשל הז ידי לע ואבו סרוקיפאכ 'ה תאריב םתעדכ אלש גהונ וארש ימ תא הזש םבלבש
."תיבה ברחש
תעב הינשה האמה תליחת תוביבסב היה הזו הרות דומלל ליחתה 80 ליגב קר ךא הנש 120 יח אביקע יבר
אבכוכ רב דרמ .תטלשה ימור תוכלמב גוהנל יוארש סחיה יבגל םתעדב םיקולח ויה וידימלת .ץראב וטלש ימורש
.הזל הז דובכ וגהנ אל ךכבו ,וכרדל יאנק דצ לכ רשאכ וידימלת ןיב ףירח חוכיו רציש רבד םנמזב ןכ םג שחרתה
לזלזל םהל המרג םכרדל תוילאטוטהו האנקה אביקע יבר לש ונחלוש ,דחא ןחלוש ביבס ובשי םלוכש תורמל .רחאב
."הזב הז דובכ וגהנ אלש" הזו סרה איבמ רחאה לש ויתועדב לוזלזה דועב םלועב םולש םיאיבמ הווחאהו הבהאה

םינפהל יוארו יוצרש ונימיל חקל והז