(ר"ע) וניניב םולש

םילשורי יגולונכט ןג
96951 םילשורי ,82 .ד.ת ,98 ןינב
.02-649-0740 :סקפ ,02-649-0750 :לט
shalom_beinenu@jgv.com :ינורטקלא ראוד
 
חספ
     
.תוריחה גחו תוצמה גח ,ביבאה גח ,חספה גח :םינוש תומשב ארקנ ןסינב ו"טב גגחנה גחה
.ץראה תוצק לכמ םילשוריב שדקמה תיבל לגרב םילוע לארשי ינב ויה םהבש םיגחה תשולשמ דחא אוה חספה גח
ללכה לע שגד ונשי גחב .גחה יכרצ ראשו תוצמ תיינק ךרוצל "אחספד אחמק" לש תיבגמ ךורעל גוהנ גחה ינפל
."לכאיו יתיי ןיפכד לכ"ש תנמ לע תתל גהנמה הב ןכלו ללוכה ףותישהו
ותמ הב םירוכבה תכמ התכה םירצמבש דועבש ,םירוכבה םע םיהולא השעש סנה תא ומשב ןייצמ חספה גח
חספ ה"בקה תלדה ףוקשמ לע ןמיס ומש רשא לארשי ינב ירוכב תא ,המהב רוכב דעו םדא רוכבמ ,םירוכבה לכ
,הווצמ תדועסב ףתתשמה רוכב ךא , "תורוכב תינעת" ארקנ הזו גחה ברעב םוצל וגהנ םירוכב םתוא ,גרה אלו
.תסנכה יתב לכב תותכסמ םייסל םויכ וגהנו ,תינעתהמ רוטפ תכסמ דומיל םויס דובכל הדועס וא הילמ תיב הזש
תאיצי תא וחיצנה תורוד ךשמב ןכלו ,ץימחהל םקצב קיפסה אל םירצממ לארשי ינב ואצי ובש ןוזפיחה בכע
.ץמח תליכאמ תוענמיה ידי לע םירצמ
הייהשב םימ םע עגמב םיאב רשאכש ןופישו תמסוכ ,לעוש תלוביש ,הרועש,הטיח :ןגד יגוס 5 םנשי ?ץמח והמ
.ץמח םישענ 'קד 18 לעמ לש
המ תאו גחה ינפל ץמחה תא לסחל וגהנ .גחב ץמח לש היאר ןהו הליכאב ןה הגוהנ ץמחמ תוענמיה
הנשה וא ימוקמה ברה ידי לע תעצבתמ הריכמה .גחה רחאל דע הריכמב יוגל רוכמל וגהנ ולכי אלש
."הפיכ" רתא - www.kipa.co.il : טנרטניאב ץמחה תא רוכמל ןתינ
ינפל םחל ירורפ רפסמ חינהל וגהנו ,תיבב היהש ץמחה לכמ בוט ונקינ ןכאש אדוול ץמח תקידב םיעצבמ גחה ברעב
.ץמח דוע הלגי ךכ ילואו בוט בוש קודביש תנמ לע תאזו םפסאיו אצמי קדובהש ידכ הקידבה
.םירורפה תא אטאטל תנמ לע הצונ םע םיעצבמ הקידבה תא
םיעצבמ ונא ןכ .ונתושרב היהש ץמחה תא םידימשמ ונא ךכו תרחמלש םויב םירעבמ ונא הקידבב ונאצמש ץמחה תא
"אעראד ארפעכ ליטבל התרעב אלדו התמח אלד יתושרב אכיאד אעימחו ארימח לכ" לש עטק תרימא ידי לע בלב רועיב
רקפה ויהיו ולטביי םיתרעיב אלשו םיתיאר אלש יתושרב םיאצמנה רואשו ץמח ינימ לכ ":ושוריפש תימראב טסקט והז
."ץראה רפעכ
לארשי ינב ואצי ,תידוהיה תרוסמה יפל , ברע ותואב .ןסינב ו"ט ברעב גגחנה רדסה ליל אוה חספה גחב יזכרמה עוריאה
.םדוק םינש תואמ המכ ולג םשל ,םירצממ דובעשמ
גח לילב .רדסב איה ןייה תייתשש ללגב ךכ ארקנ ארקנו םינושארה תפוקתמ אוה םשה ,"רדסה ליל" ארקנ גחה ליל
שי רדסה תדועסל .םלוכ םיצבקתמו םיאב וז הדועסל ,החפשמה ינב לכ םיסנוכמ הבש הלודג הדועס ךורעל םיגהונ
:אוה לבוקמה רודיסה ךא הרעקה רודיסב םינוש םיגהנמ םנשיו תדחוימ הרעק
לש תונושל 4 רכזל אוה גהנמה .רדסה לש תונוש ןמז תודוקנ העבראב ,ןיי תוסוכ 4 םיתוש רדסה ליל ךשמב
.לארשי ינבל רביד ה"בקהש הרותה םיעיפומה הלואג
רבכ ונמיבש תורמלו ,ןירוח ינב םהש םישנא לש הבישי רמולכ ,הבסהה אוה רדסה לילב הליכאה יגהנממ דחא
.ךכ תושעל גוהנ ןידע בסהל םיגהונ אל
.חספ לש הדגהה תאירק ונייה ,ברה לכואה דבלמ ,הדועסב יזכרמה עוריאה
:םיקלח רפסממ בכרומ ומצע רדסה
ןייה לע שודיק - "שדק"
.קרי תליכא ינפל םיידי תליטנ - "ץחרו"
.םירצמב לארשי ינב לש םבצמל רכז הזו .םילכואו חלמ ימב המדא חופת םילבוט - "ספרכ"
.ןמוקיפאל םיאיבחמ לודגה קלחה תא .רדסה תרעקבש תוצמה תשולש ךותמ תיעצמאה הצמה תא םיעצוב -"ץחי"
ותוא "םיבנוג" םידליהו ןמוקיפאה תא איבחהל םיגהונו .הנורחא הנמל הנווכהו Epi Komon תינוויב םשה רוקמ
.הנתמ םילבקמ םה ןמוקיפאה תבשהל הרומתבו הדועסה ףוסב םיריזחמו
לש ןושארה עטקה תאירק רחאל רדסה תרעק תא בבוסל םיגהונה שי .חספ לש הדגאה תאירק - "דיגמ"
.םיירצמ תאיצי רופיס לש הווצמה םייקל ןמוזמו ןכומ יננה" לש הרמא םיפיסומ םידיסחו ."אינע אמחל אה"
.תוישוקה תעברא לש "הנתשנ המ" רישב יוטיב ידיל הבש יפכ םהלש תוישוקה תא םילאושו םידליה םיאב הז בלשב
.םירצמ תאיציל םילוקשה םירבדו תורמא הדגאב
.הדועסה ינפל םיידי תציחר -"הצחר"
.הצמ תליכא -"הצמ איצומ"
.םירצמב וניתובא ודבעש השקה הדובעל רכז -"רורמ"
.שדקמל רכזכ רורמ םע הצמ תליכא -"ךרוכ"
גחה תדועס -"ךרוע ןחלוש"
דובאה ןמוקיפאה תבשה -"ןופצ"
.הדועסה םויסל הכרב -"ךרב"

.ןיי לש סוכ ול גוזמל ןכו איבנה והילא רובע תלדה תא חותפל וגהנ ובש "ךתמח ךופש" לש טסקט וניש הכרבה רחאל
םיירצמ תאיצי לע תוחבשתו הליפת -"ללה"
.החוראה ףוסל םיטויפו םיריש -"הצרנ"
."םירצממ יתאצב יל 'ה השע הז רובעב ,רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו" לש תרוסמה לע ססובמ הדגהה רופיס ןיינע
םע לש ותריציו םירצמב וניתובא לש םדובעש רופיס תא הנשו הנש לכב םהינבל רוסמל םירוהל הרומ רשא קוספ
.םשמ ותאצב לארשי

.הנוש תצק רדס יפל םישענש םיגהנמו תוכלה שי ,תבש יאצומב חספ ברע לח הב הנשב

:םירחבומ םירתאל םירושיק

רדסה לילל יאקורמ ןוכתמל תבותכ - www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-643608,FF.html *
חספל ד"בח רתא - www.chabad.org.il/eyun/chagim/ps/ps.htm *
חספל םינוכתמ רתא - www.koshercooking.com/recipes/passover/ *
חספל גנבז תדגה - hagim.nana.co.il/2000/pesach/zbeng.htm *