(ר"ע) וניניב םולש

םילשורי יגולונכט ןג
96951 םילשורי ,82 .ד.ת ,98 ןינב
.02-649-0740 :סקפ ,02-649-0750 :לט
info@shalombeinenu.org :ינורטקלא ראוד
 
 
תועובשה גח
,חספה רחאל םוי םישימח עבקנ אלא הרותב שרופמב ןיוצמ אל וכיראת רשא גח אוה תועובשה גח
.תועובש-רמועה תריפס-חספ לש לגעמ םויס ןיעמ הווהמו חספל הבר הקיז לעב וניה הז גח רמולכ
םויבו" "סחנפ" תשרפב הרותב רכזנ ,הרות ןתמ גחו ריצקה גח,םירוכיבה גח םג ארקנ רשא תועובשה גח
רומש הז םשש פ"עא , "תרצע" םג הז גח ארקנ דומלתבו הנשמב . "..'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה
םיאצומ ונא , הנשמה לע ןשרפה ,סולקנוא תפוקתמ לחה .חספו תוכוס לש "תרצע ינימש"ל קר ארקמב
.תועובש יבגל םג הז םשב שומישםירוכיבה תאבה
.רמועה תריפס ימי לכ ךשמב וכיח ול רשא איש עגר התווה שדקמה תיב תפוקתב םירוכיבה תאבה
..ךיהולא 'ה ינפ תא ךירוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש "םירבד רפסב עיפומ םירוכיבה תאבהל יווצה
רטועמ לסב לגרה ילוע ואיבה םירוכיבה תא .(ז"ט ז"ט םירבד)"םקיר 'ה ינפ תא הארי אלו..תועובשה גחב
תאלעה תא.רמתו תיז,ןומיר,הנאת,ןפג,הרועש,הטיח :לארשי ץרא הכרבתנ םהבש םינימה תעבש ויה וכותבו
ןהכל םירוכיבה תא םירסומ ויה שדקמה תיבב דחוימ סכטבו ,םידוקירבו הרישב וגגח םילשוריל םירוכיבה
"...המירצמ דריו יבא דבוע ימרא" לש השרפה תא םירמוא ויהו לודגה

,לגרל תולעל םיווצמ ונא הבש םילשוריל םירוכיבה תאבה תווצמ ןיב לדבה שיש םעפ ריעה םייח ץפחה
תשלשו ךרדה ךל ןיכת" םירבד רפסמ יווצ ונשי הגגשב חצר רשא חצורה סנ הילעש טלקמ ריע תווצמ ןיבל
."טלקמה ריעל עיגהל חצורה עדיש ידכב םיכרדה תא טלשל הווצמ" י"שר ריבסמש"..ךלובג תא
ךרדל לואשלו שפחל ליחתיש םיצור ונניא חצר הגגשש פ"עא ,חצורהש ךכב ץוענ לדבההש םייח ץפחה ריבסהו
לכהשו שארמ עדיש "ךרדה ךל ןיכת" הרותה הווצמ ןכלו 'וכו ?לאוש התא המל ?הרק המ ןיינעתהל וליחתי זאו
הלוע היהש הנקלא לע הדגאב רפוסמש יפכ ,רבדה םוסרפב ןיינע שי םירוכיבה תאבה ןיינעלש דועב ,טלושמ היהי
ןאל ומע וכלה רשא תאו ותוא םילאוש ויהו הלע אוהש ךכ םצעמ ואב רשא םישנא וביבס ץבקמו םילשוריל
.'ה ינפל ןברוק בירקהל םילשוריל לגרל תולעל םיפסונ םישנא הכזמ ךכבו ?עודמו ?םהינפהרות ןתמ גח
לש ןפל רקיעב תועובשה גחל סחי שי ןכ לעו ,תונברוק איבהל םילוכי ונניש תיבה ןברוח זאמ
ארקנ הז רבד ,הרות דומללו הלילה לכ םירע ראשיהל וגהנו .לארשי םעל הרות ןתמ םוי ןויצ
םינשרפה וקלחנו ותוא םירמוא םוקמ לכב אל ךא ןוקית לש יפיצפס חסונ ונשיו ."תועובש ליל ןוקית"
ךשמבו .הרקמ לכב ותוא רמאל שי המש וא ןכ רמאל אל הליחתכל ףידעו ץראה ימעל קר דעונ םאה
תור תליגמ תא אורקל הז םיגהונ הליפתבו ,םיללפתמ זאו רקבה דע אתורבחב דומילו םירועיש שי הלילה
דחא לש ונבל האשינש היבאומה תור לש הרופיס תא תראתמ תור תליגמ .תוליגמה תשמחמ תחא איהש
הקבד התווחש תוברה תואלתה תורמלו תויולגלגתה לש הכורא תכסמ רחאלו , ךלמילא ,ץראה ירישעמ
ךילהתה לכ ראותמ הבו תורגהו םירגה תושרפ םצעב הנה וז הליגמ .לארשי ץראל התא האבו ימענ התנתוחב
.לארשי ךלמ דוד אצי הנממש תור לש תלשושה תביתכב היבאומה תור לש
רכזכ םגו "ךנושל תחת בלחו שבד"-הניבגל הלשמנ הרותה :םימעט המכמ תאזו הניבג ילכאמ לוכאל גחב וגהנ
.שדקמה תיבב גחב םיבירקמ ויהש החנמ וזש םחלה ינשל

:גחל םיצלמומ םירתא
http://members.iol.co.il/yakov_niaz/sh_main.htm
http://www.holidays.net/shavuot/
http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/shvuot/shvuot.htm
: בלח ילכאמל םינוכתמ
http://gifs.msn.co.il/tnuva/shavohot/tnuvaATmsn/desertstnuvascake.asp
חוברת מתכונים למאכלי חלב