(ר"ע) וניניב םולש
8 םוטרה בוחר
91450 דוקימ 45145 .ד.ת ,םילשורי םיבצוח רה
, +972-54-770-6811 :דיינ , +972-2-582-8888 :ןופלט
menachem@shalombeinenu.org :ל"אוד