(ר"ע) וניניב םולש
8 םוטרה בוחר
91450 דוקימ 45145 .ד.ת ,םילשורי םיבצוח רה
, +972-54-770-6811 :דיינ , +972-2-582-8888 :ןופלט
menachem@shalombeinenu.org :ל"אוד

התומעה ר"וי

וונצ`רס לבולג םלזור'ג ר"וי - שילק המלש ר"ד -    


דובכ תצעומ

רבעשל הלשממה שאר ,רימש קחצי -    
רבעשל הלשממה שאר ,והינתנ ןימינב -    
ןונבא המלש -    
ןמוא לארשי 'פורפ -    
סאיטא ןליא -    
ןוליא ימע -    
ןתיא זעוב ר"ד -    
יתרפא דוד ד"וע -    
ןייטשפא לאפר -    
זיוהקא ןועמש ר"ד -    
שוקרא לאלצב -    
יזנכשא יכדרמ ברה -    
יראב ןור -    
רמייהנידוב ףסוי 'פורפ -    
ןיטשרוב ריאמ ר"ד -    
עשי ןב קיציא -    
יבצ ןב ןועדג -    
הכרב ימר -    
רגרב יבא -    
רבונרב והימרי 'פורפ -    
תקרב רינ -    
בלש רב סומע -    
ןרוג (ימר) םהרבא ד"וע -    
ןוליג רהז -    
דלפנירג ףסוי -    
שבד קחצי -    
גרבלוד לימש -    
יקסרוה ןד 'פורפ -    
לאגנה ינב -    
רלדנה לאירבג ר"ד -    
גוצרה לייא -    
ץיבוקשרה ילא -    
סקשה ינוי -    
ןוספלוו הירא -    
יקסנליו ןד -    
ץנליו רודגיבא -    
ןמסקו דדוע ר"ד -    
לפאסיז רהז -    
שימלח קחצי -    
יקסבוקלוט ןועדג -    
ןטט דוד -    
ץיט םרוי -    
רנרט בקעי -    
לאקזחי דבוע -    
יקסבוני ןצינ -    
יבקעי לאגי -    
בירי 'גרו'ג -    
יבכוכ ןורוד -    
ריפכ ריאמ -    
יול לאומש -    
ןיול לאפר ר"ד -    
קיבוזל סחנפ -    
רלביל יזיא -    
קינרוקיל הימ ד"וע -    
ואדנל לאירא -    
ודיגמ הילד ר"ד -    
ןרומ בד -    
קינסאימ איג -    
אולמ ללה -    
רצלמ ןוירוג -    
רונמ רזעילא -    
הרונמ םולש -    
םחנמ םהרבא -    
יקסבוקנמ ןורהא -    
ןמיונ םהרבא 'פורפ -    
המחנ המלש -    
ןמחנ ןור -    
ןהכ- ןסינ באוי ר"ד -    
םיסינ השמ ד"וע -    
יקסרובמס יבוק -    
דנופ הירא -    
ררופ קחצי -    
ישיטפ רמתיא -    
ןמדלפ רימא -    
ילאיטלפ באוי ר"ד -    
רפורפ ןד -    
ןמדירפ יטומ ר"ד -    
ןמלרפ ןר -    
לקנרפ יסוי -    
לקנרפ בקעי 'פורפ -    
סרפ ימח -    
רקוצ (ידד) דוד -    
רבונח'צ ףסוי ר"ד -    
גנצ לארשי 'פורפ -    
ףוטר'צ לאינד -    
לואק קחצי -    
ןמפואק ןידי -    
ףפורק לאינד -    
פרק יתמ -    
בגר ןבואר ר"ד -    
רנבור דוד -    
ףר ןתיא -    
בגש רפוע -    
ץמנייטש ינב -    
רימש ריאי -    
רימש ריאמ -    
אריפש דוד ד"וע -    
לקש לייא ר"ד -