(ר"ע) וניניב םולש
8 םוטרה בוחר
91450 דוקימ 45145 .ד.ת ,םילשורי םיבצוח רה
, +972-54-770-6811 :דיינ , +972-2-582-8888 :ןופלט
menachem@shalombeinenu.org :ל"אוד

דובכה חופיטו דודיעל לועפל ךירצו רשפאש םינימאמש םישנא לש תומורתמ התוליעפ תא תנמממ "וניניב םולש"
םורתל םג ןתינ .הרטמה תגשהל ךרדב ץוחנ דעצ דוע תושעל "וניניב םולש"ל עייסת המורת לכ .וניניב ידדהה
.הדנקבו ב"הראב ,לארשיב סמה תונוטלש ידי-לע תורכומ התומעל תומורת .רתוי וא תחא ,תמיוסמ תינכותל

רשק רוצי התומעה גיצנו ןלהל םיטרפה תא ואלמ אנא "וניניב םולש" תתומעל םורתל םינינועמ םכנה םא
.םדקהב םכתא

*ב םינמוסמה תודשה תא אלמל ודיפקה אנ
:ינורטקלא ראוד תבותכ
:*יטרפ םש
:*החפשמ םש
- :*(גויח רוזיא ללוכ) ןופלט 'סמ
:דיינ ןופלט 'סמ
:תיב רפסמו בוחר
:בושי
:דוקימ