(ר"ע) וניניב םולש
8 םוטרה בוחר
91450 דוקימ 45145 .ד.ת ,םילשורי םיבצוח רה
, +972-54-770-6811 :דיינ , +972-2-582-8888 :ןופלט
menachem@shalombeinenu.org :ל"אוד

וניניב םולש
םיאבה תורודה ןעמל

הז תא הז םידבכמ הירבחש הרבחב תויחל ןתינש ,תרחא םג ךירצו רשפאש םיעדויו םינימאמ "וניניב םולש"ב ונחנא
רשפאש םיעדויו םינימאמ "וניניב םולש"ב .רכומ אלהמ ,ינוליחהמ ,יתדהמ ששח אלל ,םהיניב המכסה ןיא םא םג
ךירצו רשפאש ,תונלבוסב וילא סחייתהל ךירצו רשפאש .ידרחה תא ,ינוליחה תא ,יתדה תא ריכהל דומלל ךירצו
וניתונורקע תא הנשנש אלל תאז .ונלשמ םינוש םה םא םג ,וייח חרואו ומלוע תפקשה תאו ,ויתועד תא ,ותוא דבכל
םדא לכ בוהאל ךירצו רשפאש םינימאמ "וניניב םולש"ב ונחנא .ויתונורקע תא תונשל וילע הפכנש אללו ונלש
.םיחא ונלוכ יכ ,לארשימ

בוריקל ,םיינוליחל םייתד ןיב תומוחה תכמנהל תלעופה ,תיטילופ אל התומעכ ,ט"נשת תנשב הדסונ "וניניב םולש"
םינטפשמ ,םינבר ,הימדקא ישנאו תורבח ילהנמ .לארשיב ידוהיה רוביצה ברקב תידדה הנבהלו תונלבוסל ,תובבל
לועפל ךירצו רשפא יכ "וניניב םולש"ל ופרטצה ,ץראב הנושארה הרושה ןמ ,םייתדו םיינוליח ,רוביצ ישיאו
.תיוושכע תואיצמל יאכרא גשוממ לארשי תבהא תא ךופהלו ונלוכל ףתושמה הנכמה תבחרהל

חותיפו דודיע ךות ,ודוה תנידמ תא םידקופה םיאלימרתה יפלא ברקב התומעה תלעופ תונורחאה םייתנשה ךלהמב
עויסו הרזע םילייטמל םיקינעמ וניניב םולש תתומע תוסחב ד"בח יתב .הנידמב םילעופה ד"בח יתב הרשע-הנומש
.תדחוימ תילארשי-תידוהי הריוואב תבשו גח תודועסל דעו תונואתו םוריח יבצמב ץוליחמ ,שקבתמש םוחת לכב

ונתויהמ תעבונה הינומרהו תודחא תשגרה ,ינוליחהו יתדה ןיב עיתפמ רוביח רצונ ודוהב ד"בח יתב ילתכ ןיב
.דחא םעמ קלח