"וניניב םולש" תודסומ

,םינבר ,הימדקא ישנאו תורבח ילהנמ ,םייתדו ,םינוליח םירבח התומעה לש דובכה תצעומבו םינמאנה רבחב
.וניניב םולשל תושעל ךירצו רשפאש הנומאב ,םעה םולשל הגאדב םידחואמ םלוכ .רוביצ ישיאו םינטפשמ




שילק המלש ר"ד
וונצ`רס לבולג םלזור'ג ר"וי
התומעה ר"ויו דסיימ

םוחתב ותוליעפל תודוה רקיעב עודיה ,שילק ר"ד תא האיבה םעב גוליפהו בוטיקהמ הגאדה
םניאשו םייתד ,םהל תפכאש םירבח תצובק םע דחיב םיקהלו השעמ תושעל ,ץראב קט-ייהה
.וניניב םולש ןעמל לועפל הרטמב "וניניב םולש" תא ,םייתד

תורבחב רוטקרידכוו 1994-ב דסיי התוא ,סרו'צנוו לבולג םלזור'ג תרבח ר"ויכ ןהכמ שילק ר"ד
.קטייה תורבח לש ןומימהו תועקשהה םוחתב ץראב םיליבומה םיפוגהמ לבולג םלזור'ג. תובר תותומעו

םיעוציב רקחב טרוטקודו ינש ראות לעבו ביבא-לת תטיסרבינואמ הקיטמתמב ןושאר ראות לעב אוה שילק ר"ד
םינשה ןיב ,םיקוהייקס תסייטב יברק סייטכ השע ל"הצב ותוריש תא .ב"הרא ןוטסובב M.I.T. תטיסרבינואמ
.1998 תנש דע םיאולימב סייטכ תרישו ,1970-1975





םינמאנה רבח
רחל בולטון -מנכ"ל פרסום בולטון

הרב מוטי גל- מנהל בית חב"ד רמת גן

אבי דגן- מנכ"ל אשד מערכות אנושיות

אייל וולדמן- מנכ"ל Mellanox Technologies

הרב יוסף יצחק וילשנסקי- ראש ישיבת חב"ד צפת

משה וורטהיים- נשיא קוקה קולה ישראל

פרופ' יאיר טאומן- הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב

ג'יי פומרנץ- לשעבר סגן נשיא Bankers Trust

אודי פלס- מנכ"ל Friendly Robotics